INTERVIEW

Workshop Secrets: Metropolitan University

Üdvözlünk a műhelyben!

Emlékszem az utolsó gimnáziumi évem minden egyes pillanatára. Így arra is, amikor bejelöltem a jelentkezési lapon azokat a felsőoktatási intézményeket, melyek akkor és abban az életszakaszban leginkább megfeleltek annak (nyilván az összegyűjtött pontjaim sem voltak másodlagos tényezők), ahogyan elképzeltem az elkövetkezendő 3-5 évemet.

Ugyanakkor valami megváltozott az elmúlt években (a koromat is beleértve, de azt inkább ne boncolgassuk). Egyre több magán, főiskolai, egyetemi, valamint OKJ-s képzés indult iparművészeti és designer területen, ennek pedig megvannak a negatívumai és pozitívumai egyaránt. A választás lehetősége sokkal szélesebb spektrumon mozog, ugyanakkor hogyan tudja az elkövetkezendő generáció kiszűrni a számára tökéletes képzést? Ebben próbálok most segíteni a felvételizőknek, hiszen “Workshop Secrets” rovatom ezúttal egy különleges helyről jelentkezik, mégpedig a Budapesti Metropolitan Egyetem  BA kézműves öltözék és MA divattervezői szakának műhelyéből. Onnan, ahol sok tervező pályafutása indult az elmúlt öt évben.


Welcome to the workshop!

I remember every moment of my last high school year. So I also remember when I marked all higher education institutions on the application form that were most adherent to how I envisioned life (of course, my scores did also count) for the next 3-5 years in that particular time of my life.

However, something has changed in the past few years (including my age, that we shouldn’t discuss further). More and more applied arts programs have been launched, be it private, college, university and other state recognized ones which trend have positive and negative sides as well. Nowadays you can choose from a much broader spectrum, but how can the next generation filter which training is best for them? I am now trying to help candidates to decide as my “Workshop Secrets” column is presented from a special place, from the Budapest Metropolitan University’s Craftsmanship-wear BA and Fashion Designer MA’s workshop.  The place where many designers started their careers in the last five years.

img_2250

img_2243

img_2206

Ha valaki bizonytalan még a pályaválasztását illetően, ugyanakkor abban biztos, hogy nagy valószínűséggel a divattervezői szakmát választaná most remek ihletforrásként szolgálhatnak az alábbi gondolatok. Az egyetem műhelyébe érkezve elsőként a Nubu egyik tervezőjét, Kovács Adélt “kaptam el” pár szóra. Kíváncsi voltam, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb hazai designer brandje kreátoraként hogyan látja jelenleg a magyar felsőoktatás felkészültségét.

„A mi képzésünkön óriási különbség a többi intézményhez képest, hiszen az oktatók mindegyike a hazai, illetve sok esetben a nemzetközi divatszakma aktív résztvevői. Nagyon fontos, hogy mi nem jelmeztervezőket szeretnénk képezni. Véleményem szerint ez nagyon jó, mert nagyobb spektrumú szemléletet ad a leendő tervezőknek. A gyártásorientált aspektus pedig cseppet sem elhanyagolható, ezért fontos szempont számunkra. A hallgatók mindegyik a maga nemében egyéniség. Mindemellett nagyon hasznos, hogy minden tanártól más-más impulzusok érik őket. Mentorként szeretünk rávilágítani különleges technikákra és opciókra, illetve én személy szerint azt is szem előtt tartom, hogy mit nem kaptam meg vagy inkább hiányoltam egykor diákként. Emiatt szerintem nagyon sokat tudok hozzátenni, illetve olyan kérdéseket felvetni, amelyek nagyon fontosak.”

Adél érdekes gondolataival arra is rávilágított, hogy a diákok alapvető hozzáállását a feladatokhoz nagyon fontos segíteni, hiszen a tudatos építkezés jelentős hatással van a végső produktumra. A koncepció tökéletes kidolgozása, a célcsoportok meghatározása, a probléma megoldási metódusok, valamint a ruhák funkciójának való megfelelés, a testalkatok ismerete, illetve az anyagok együttműködése elengedhetetlen. A cél: a hallgatók ne fussanak felesleges köröket, hanem a tudatos alkotásra koncentráljanak.

„Szerintem úgy kell elkezdeni tervezni, hogy rajzolsz, majd a babán is építed az egészet – aztán átgondolod és következtetéseket vonsz le, hogy még időben változtathass rajta. A tervezés és kivitelezés között még számtalan fontos momentum történik. Ez egy oda-vissza folyamat, gondolkodni kell egyfolytában, hiszen ha valami nem működik, arra megoldást kell találni technológia aspektusából. Többek között ebben is segítünk a tanítványainknak.”


Those who are not sure about their career choice but are already certain that they want to be a fashion designer may find a great source of inspiration in the lines below. Having arrived at the university’s workshop, I first stopped Adél Kovács, one of Nubu’s designers for a few words. I was wondering how the creator of one of Hungary’s most popular designer brands sees the Hungarian higher education’s readiness.

We have a very different program from other institutions as all of our teachers are active participants of the domestic, or in a lot of cases, international fashion scene. It is very important that we do not intend to train costume designers. I think this is very good because it gives a broader point of view for the future designers. Being production-oriented is an important aspect, so we can’t spare it. All of our students have individual personalities. Besides all of this, getting different impulses from every teacher is advantageous. As their mentors, we like to call their attention to special techniques and options and I personally also take into account what I did not get or missed when being a student. I think this is the reason I can add a lot or raise questions that are very important.”

With her interesting thoughts Adél also highlighted that it is also very important to help improve students’ basic attitude towards tasks because conscious construction has a major part in how the final product turns out. The perfect shaping of concept, marking the target audience, problem-solving methods and adhering to the function of clothes, knowing body types and well-combining materials is a must. The goal: the students should concentrate on conscious creation, not on doing unnecessary fiddling.

I think you have to start a design by drawing, then continue to build the idea on the mannequin, then think it through, draw conclusions to be able to modify it in time. There are many important steps between designing and implementation. This is a back and forth process, you have to always think, because if something doesn’t work, you have to find a solution from a technological standpoint. We help our students do this amongst others.”

img_2222

img_2223

img_2233

img_2242

Hogy miért jó egy sikeres és aktív designerre hallgatni? A válasz egyszerűbb mint gondolnánk. Segít, hogy reális képet kapjanak a tanulók a kortárs divatszféráról, ismertesse a hazai vásárlói szokásokat és igényeket, prezentálja az eladási technikákat. A NUBU kreátorának elmondása szerint sikerekre és kudarcokra egyaránt szükség van, sőt, minél több hatás éri, annál sokszínűbb lesz a designer, akire kivétel nélkül igaz az a bizonyos “a jó pap holtig tanul” mondás. A piacon az igények és a lehetőségek is folyamatosan változnak.

Saját diákjaim körében jómagam is szeretek nagy hangsúlyt fektetni a prezentációkra. Ha tetszik, ha nem – onnantól kezdve, hogy a piac részese akarsz lenni elengedhetetlen tökéletesen beszélni magadról vagy pontosabban a munkádról, hitvallásodról. Számomra a Budapesti Metropolitan Egyetem tervezői szakának egyik nagy pozitívuma az önreprezentációra egyaránt fókuszáló képzés. Adél azt is hozzátette, hogy manapság sokkal nehezebb figyelemfelkeltővé válni egy diplomakollekciónak, éppen ezért sokszor tanácsolja hallgatóinak, hogy érdemes olyan társadalmi, szociológiai, valamint kulturális szituációkra reflektálni munkáikkal, melyek erős aktualitást sugallnak.

Egyúttal pedig át is tértem egy szintén nagyon fontos témára, hiszen írásaimban sokszor említettem a frissen végzett diákok egyik legnagyobb akadályáról. Nevezetesen a “multitaskingról”, tehát képesnek kell lenniük több területet uralni, szakmai tudást elsajátítani. Egy mai tervezőnek egyszerre kell alkotnia, menedzselnie a márkáját, valamint egy bizonyos szinten érteni a marketinghez és social media platformokhoz. A METU egyik nagy előnye, hogy adott esetben a diplomamunkák vizuális anyagának koncepciótervezése (tehát a kampány elkészítési módja) a szakmai konzultációk részét képezik, csakúgy mint a vállalkozásfejlesztés (na de erről majd később!).

„A kampányok esetében sokat meghatároz a styling. Ez legalább annyira kiemelheti, mint elronthatja egy több éves munka eredményét. Mi szeretjük 100 %-osan támogatni a diákokat, így a konzultációk alkalmával minden részletre kitérünk. Személy szerint én előszeretettel adok nekik plusz feladatokat ennek segítésére. Például egy cipős styling feladatot, amely segítségével arra szeretnék rávilágítani, hogy egy teljes egészben gondolkozzanak, tehát alaposan építsék fel a koncepciót a kész ruháktól az összes kiegészítőig. Az önkifejezés tökéletesítése nálunk a képzés része.”

-mesélte Kovács Adél

Akárcsak a megfelelő alapok biztosítása, hiszen az egyetem első évében BA képzés formájában kézműves oktatás folyik, amely aztán fokozatosan kezd specifikálódni. Az első szemeszter hangsúlyozni kívánja bizonyos érzékek, valamint alkotói szemléletmód erősítését. Grafikai feladatok, formai rálátásra reflektáló munkák egyaránt erősítik mindezeket, hogy aztán az év végén az oktatók tanácsára megvitassák a mesterképzés mely csapásiránya lenne kedvezőbb egy-egy diák számára (így például többek között textil – vagy divattervezés).

Miközben Adél lelkesen mesélt nekem az iskola pozitívumairól és személyes élményeiről, benyomásairól lassan, de biztosan a tanítványok korábbi munkái felé vettük az irányt. A tervező hosszasan mesélt egyedi látásmódjukról, így például Mészáros Lúcia alaposságát és alázatát emelte ki “Moldva” kapszulakollekciója kapcsán, amelyet egy csángó inspirációra építette a leendő designer. Lúcia izgalmasan ötvözte szabásvonalak, valamint anyaghasználat tekintetében a tradicionális népi viseleteket a sportruházatok jellegzetességeivel. A harmadéves hallgató legújabb feladata egy bauhaus ihletforrásra épülő kollekció lesz, amelyről később ő maga is beszélt nekem a műhelyben. Lúcia félkész kreációi már most remekül utaltak a kint és bent kettősségére, valamint a sűrűn rendezett ablakok tagoltságára.


So why taking the advice of a good, successful and active designer is good? The answer is easier than you would think. It helps students to get a realistic picture about the contemporary fashion scene, presents domestic purchasing habits and customer demands, and presents selling techniques. According to NUBU’s creator, it is necessary to experience success and failure both, we can even say the more influences, the more diverse the designer becomes who will most certainly follow the principle of “live and learn”. Demands and possibilities are always changing on the market.

With my students I personally like put great emphasis on presentations. Whether you like it or not, since you want to be part of the market, you cannot not speak perfectly about yourself, or more precisely, your work or personal vision. For me, one of the great advantages of the Budapest Metropolitan University’s fashion designer training is that it also focuses on self-representation. Adél also added that nowadays it is harder to create a diploma collection that raises attention so she often gives her students the advice to focus on societal, sociological and cultural situations in their works that suggest the topic’s strong actuality.

Simultaneously I have just arrived to another very important topic, as in my publications I often mention one of the greatest challenges fresh graduates face. It is “multitasking”, they have to rule multiple areas and gather professional knowledge. Today a designer has to create, then manage their brand and have an affinity towards marketing and social media platforms to an extent. One of the big advantages of METU is that they include the conceptional planning of the diploma works’ visual materials (the way to create a campaign) in their professional consultations as well as business development (let’s get back to this later).

For campaigns, styling means a lot. It can just as much uplift the result of years of work as it can destroy it. We like to support students 100% so we talk about every aspect at our consultations. I personally like to give them extra tasks to strengthen this point. For example a styling task with shoes that I like to use to highlight the importance of thinking as a whole, to carefully build the conception from the ready clothes to all of the accessories. Perfecting self-representation is a part of our training.”

-Adél Kovács told me

Just like providing the appropriate basis, as in the first year of the BA, crafttype training is done, gradually progressing towards a specification. The first semester is aimed to emphasize certain senses and strengthen the artistic approach. The graphical tasks and exercises reflecting the structural viewpoint further empower all of this so at the end of each school year,  teachers and students are able to discuss which master’s program would be the most suitable for each student (for example textile or fashion design amongst others).

While Adél has been zealously explaining the positive aspects of the school and her personal experiences and impressions, we were slowly but steadily going in the direction of previous works of students. The designer long explained their individual perspectives, for example the thoroughness and humility of Lúcia Mészáros in connection with her capsule collection called “Moldva” that has been built on Csango inspiration. Lúcia has excitingly combined the cuts and use of materials of the traditional folk clothes with sportswear characteristics. The next task of third-year student will be a collection inspired by bauhaus she also told me about later. Her half-ready creations are already greatly referring to the duality of inside and outside and the structure of the closely arranged windows.

img_2262

img_2261

img_2218

Következő megállóm Konsánszky Dóra konzultációja volt, ahol nem csak az egyik számomra legkedvesebb tervező (nevezetesen Dóra) mesélt az intézményről és tanítványairól, hanem kiemelkedő tehetségű diákjai is megosztották velem aktuális projektjeik részleteit.

„Úgy gondolom, hogy ez a rendszer egészen más a  jelenleg fellelhető egyéb képzésekhez képest. Ez a három plusz két éves oktatás nagyon érdekes, mert rengeteg tehetséggel volt alkalmam találkozni. A vezetőség egyik legfontosabb célja az volt, hogy olyan tanárokat involváljanak, akik teljes egészében átlátják a szakmát és jelenleg is aktív résztvevői, ezzel pedig csatlakozva a nemzetközi mintákhoz és színvonalhoz. Természetesen nem elhanyagolható az ‘alapanyag’, tehát az alapvető fogékonyság és tehetség, amely évfolyamonként változó. Ugyanakkor mindig akadnak láthatóan rendkívüli módon kiemelkedő tanítványok.”

-részletezte Dóra


My next stop was the consultation of Dóra Konsánszky, where not only one of my favorite designers (Dóra) was telling me about the institution and students but her extremely talented learners also shared details of their latest projects.

„I think this system is totally different from other available trainings. This three plus two years is very interesting because I was able to meet a lot of talented people. One of the most important goals of the school management was to involve tutors who are fully aware of the profession and are active members of it, to meet international standards and quality. Of course, “raw materials”, basically the basic susceptibility and talent also count, that varies through different classes. Although there are always extremely talented students.”

-Dóra explained

img_2280img_2307 img_2299

Eközben Virág Anita, másodéves MA-s hallgató kezdte ‘élesíteni’ prezentációját legfrissebb munkája kapcsán. Anita tájépítő mérnökként diplomázott korábban, éppen ezért egy egészen izgalmas látásmóddal vágott bele az egyetem mester képzésébe. Dóra elmondása szerint Anita esetében rendkívüli volt, hogy ilyen területen végzett előképzettség nélkül az egyik legizgalmasabb diplomamunka tervekkel állt elő az év folyamán.

„Pont most mondtam Anitának, hogy ez az a pont, ahol nem szabad elrontania. Annyira egyben van a koncepció és olyan izgalmas az egész munka, hogy nagyon sokat számít majd a kreációkról készülő fotóanyag, modellválasztás és styling.”

-tette hozzá Konsánszky Dóra, a konsanszky márka megálmodója

Mindeközben Anita felé fordultam, akitől mindenképp szerettem volna megtudni, miképp készítik fel a piacra lépésre diploma után. A tervezőpalánta megosztotta velem, hogy “Vállalkozásfejlesztés” névre keresztelt órájuk kifejezetten ezt a területet fedi le, valamint épp aktuális, hiszen mostanában kellett leadniuk féléves munkájukat. A feladat szerint mindenkinek a saját (vagy éppen tervezett) márkának üzleti tervével kellett előállnia annak minden lehetőségét, opcióját és buktatójára tekintettel. Dóra hozzátette, hogy ő személy szerint előszeretettel kéri a hallgatókat weboldaluk felépítésének körülbelüli megtervezésére, valamint ún. előkalkulációra, miszerint egy-egy értékesíthető terméket milyen áron érdemes eladni, ha számításba veszik az anyagköltséget és munkaidőt.

„Először is tudni kell rólam, hogy felvidéki vagyok, így a korábbi tanulmányaimat is ott végeztem. A kollekcióm inspirációs forrása a szocialista építészet volt. Kiválasztottam három karakterisztikus épületet, melyek Pozsonyban találhatóak és a szocializmus korában épültek. Így esett a választásom a tévétoronyra, a hídra, valamint a rádió épületére. Tanulmányoztam a felépítésüket és jellegzetes jegyeiket, ezeket szerettem volna a ruháimon is visszaadni szürke, sárga és piros színekben, illetve struktúrákban, felületekben és anyaghasználatban. Valamint a végső rajzaim a ruhákról linómetszettel készültek.”

-mesélte Anita


Meanwhile Anita Virág, who spends her second year at master’s started to ‘launch’ her presentation pf her latest work. She previously graduated as a landscape engineer so she started her master’s with a very exciting point of view. Dóra also mentioned how exceptional it was that somebody with such qualification was able to create one of the most exciting diploma work plans.

I just told Anita that she reached a point where she must not make a mistake. She created such a perfect conception and the whole work is so exciting that the collection’s photo coverage, the choice of models and styling will be crucial.”

– added Dóra Konsánszky, creator of the konsanszky brand

Concurrently I turned to Anita from whom I really wanted to ask how she is being prepared for joining in the market after graduation. The designer-to-be explained that their “Business development” class specifically deals with this area and that it is a timely topic because students have to submit their works for the whole semester around this time.  Every student had to make their own brand’s (or planned brand’s) business plan including all of its possibilities, options and possible traps. Dóra added that she personally prefers to ask students to plan their website and do a so-called pre-calculation about the reasonable price of a vendible item if they also consider the cost of materials and working hours.

First, you have to know about me that I am from Upper Hungary, I finished my previous studies there. The source of inspiration for my collection was socialist architecture. I have chosen three buildings of character located in Bratislava that had been built in the socialist era. This is how I’ve chosen the TV tower, the bridge and the radio building. I have studied their construction and typical characteristics and wanted to reflect them on my clothes with grey, yellow and red and in structures, surfaces and materials used. Also, I’ve made my final drawings of the outfits by linocut.”

– Anita described

img_2289 img_2277 img_2302 img_2308 img_2304

Horváth Renáta szintén az MA képzés egyik ígéretes tehetsége. Virág Anita után ő is megosztotta velem rendkívül látványos és következetes ruhakölteményeit és az ahhoz készült inspirációs gyűjtést.

„Őszintén szólva én ezt egyúttal a diplomamunkám előtti fontos kísérletként fogtam fel, mert nagyon közel éreztem magamhoz a feladatot. Valójában három Bernini szoborból indultam ki, így ezek formai és strukturális részleteit ragadtam ki, majd segítségükkel megpróbáltam létrehozni, újraalkotni különböző matériákból ezeket a részeket. A ‘Proserpina elrablása’ esetében a kéz és a bőr gyűrődését választottam. ‘Szent Teréz extézisát’ érdekes módon a szobor hátsó részének egy darabja alapján dolgoztam fel, valamint az arany vonalakat emeltem át a ruhára. Ebben az esetben a gyűrődést a földi lét kivetülésének, míg utóbbit sokkal inkább az isteni fény, valamint energiák manifesztációjának tulajdonítottam. A csavar talán annyi lehet, hogy mindezt általam kidolgozott kötött kreációban alkottam meg. Mindemellett a Laokoon szoborcsoportra reflektáló részletek egy fonott nadrágban jelennek majd meg.”


Renáta Horváth is also a promising talent of the MA program. Following Anita Virág, she also shared her especially spectacular and consistent outfits and their source of inspiration.

„Honestly I thought of this as important experiment before my diploma creation as this task was very close to me. I started out from three Bernini statues, picking their formational and structural characteristics with which I tried to create and re-create these details from different materials. For “The Rape of Proserpina” I’ve chosen the skin and hand’s creasing, interestingly, I processed “The Ecstasy of Saint Teresa” based on  a portion from the back of the statue and I placed the lines of gold onto the clothes. In this case, I thought of the creasing as the projection of Earthly existence and the latter was much more a manifestation of Godly light and energies. The twist may only be that I created all of this within a knitted creation.  Moreover, details reflecting on the Laocöon Group will appear on braided trousers.”

img_2323

img_2322

img_2325

img_2319

img_2316

img_2293

Renáta remek koncepciójával és ígéretes tehetségével azonban cseppet sem ért véget a sor. Wolf Bettina milliméter pontossággal elkészített organza alkotásai és a geometrikus formavilág, illetve kihajtható részletek elképesztő hozzáértésről tettek tanúbizonyságot. Mentora, Konsánszky Dóra láthatóan nagyon büszke a lány munkáira, melyek már-már objektnek nevezhetők, ráadásul nem is olyan régen díjazták.

„Az alkotáskor legmélyebb jelentéssel, értékekkel bíró dolgok inspirálnak és azok pszichológiája. A tavalyi munkám a japán építészeten alapult, ugyanakkor abban az esetben is inkább az egész filozófiáját és az épületben való élés pszichológiáját kutattam. A diploma után mindenképp szeretném folytatni a hordhatóbb ruhákon ezt a technikát, éppen ezért mindenképp keresem a tökéletes egyensúlyt ebben a félévben. Habár jelenleg szinte biztos vagyok abban, hogy alkalmi ruhák esetében működhetne leginkább ez a kivitelezés. Ugyanakkor a diplomával most egy picit csúszni fogok, mert a következő félévben ERASMUS ösztöndíjjal Dániába megyek tanulni, amely mindenképp óriási hatással lesz rám szerintem. A fejlődés nagyon fontos számomra.

-részletezte Bettina


Although the list is not even close to complete with Renáta’s fantastic conception and promising talent. Bettina Wolf’s millimeter precise organza creations, her geometrical designs and foldable details tell us a lot of about her unbelievable professionalism. Her mentor, Dóra Konsánszky is clearly very proud of her works that can almost be called objects, not to mention that they have also been awarded recently.

„During the process of creation I am mostly inspired by things with the deepest meaning and value and their psychology. My work last year was based on Japanese architecture although at that time I also researched the whole philosophy and the psychology of living in the buildings. After graduation I would like to continue this technique on more wearable clothes, that’s why I look for the perfect balance this semester. Now, however, I am almost sure that this idea will most likely work with formal wear.  Although my graduation will be delayed a bit because I am going to Denmark with ERASMUS scholarship for the next semester, that will surely have a huge impact on me. For me, advancement is very important.

-Bettina specified

img_2349 img_2330 img_2334 img_2335 img_2336 img_2351 img_2340 img_2337 img_2342 img_2348 img_2359 img_2357

Dórával és tanítványaival való izgalmas diskurzusunk után egy picit “átnéztem” a szomszédos terembe, ahol Mészáros Lúcia hallgató éppen Fazekas Endrével konzultált legfrissebb kollekciója és az eddigi munkái közti látványos kapcsolat okán.

Endrének ez az első szemesztere az egyetemen oktatóként. Az éppen aktuális “fehér inges” feladatot saját kurzusán adta tanítványainak. Ebben a félévben egy klasszikus ruhadarabot kellett újraértelmezniük – szerkezeti vizsgálatot követően. Ez egy visszatérő gyakorlat a leendő tervezők számára, idén pedig a fehér inget kellett saját alkotói nyelvükre lefordítani az évfolyam tanulóinak.

„Lúcia egy nagyon finom témát választott a fehér ing tematika átdolgozására. Egy klasszikus ing szabásvonalainak rendszerét, egy bársonyszalagból test köré épített hámrendszerrel hozta vissza a feladatban. A hám vonalai, több kevesebb módosítással, egy ing szerkezeti vonalrajzát jelenítik meg a testen. A szalagok által határolt területek, egymástól független szerkezeti egységeket jelentenek, egymástól külön szabott alkatrészeket. Ezek helyzetének változtatása (a hámokon történő mozgatással) adja meg Lúcia munkájának esszenciáját, amikor ezek a részek kisimulnak, a darab egy klasszikus ing illúzióját kelti, ha az alkatrészeket elmozdítjuk, akkor pedig egy ingből kiinduló, ám mégis teljesen új ruhadarab születik. Az ilyen projekteket szerintem remekül segíti a képzés azon sajátossága, hogy egyszerre történnek a tervezés művészeti és technológiai konzultációi. Így alapvetően kialakul egy remek metódus a diákokban és egyszerre több szempontot is figyelembe vesznek már a kezdetekkor. Szerintem így sokkal hatékonyabban lehet érvényesülni a szakmában.”

-tette hozzá Fazekas Endre


Having finished the exciting discussion with Dóra and her students, I “peeked in” the classroom next door where Lúcia Mészáros was at a consultation with Endre Fazekas for the clear connection between her latest collection and works so far.

This is Endre’s first semester as a teacher at the university. He gave the “white shirt task” to his students in his class. This semester, students had to make a reinterpretation of a classic piece, following its structural examination. This is a recurrent task for future designers, and this year, students had to translate the white shirt into their own artistic language.

Lúcia has chosen a very delicate way for reinterpreting the white shirt. She brought back the cuts of a classic shirt with a harness built around the body from a velvet ribbon. The lines of the harness visualize the cuts of a classic shirt on a body with more or less changes. Areas bordered by the ribbons are representing individual structural units, separately made parts.  Changing their position (moving them on the harness) gives the essence of Lúcia’s work, as if these parts smoothen, it gives the illusion of a classic shirt, but when the parts are moved, a totally new piece is born that is only originating from the shirt. I think these projects are greatly supported by the fact that this training has both the artistic and technological consultations for designing at the same time. So students develop a fantastic method and they simultaneously take multiple factors into account from the beginning. In my opinion, this is the way to prevail in the profession more effectively.”

– Endre Fazekas added

img_2370 img_2381 img_2379

Közben Lúciát arról kérdeztem, hogyan tervezi a pályafutását a BA diplomát követően, valamint van-e olyan elem, védjegy, amelyet már most szívesen beleépít minden egyes kreációjába?

„Nagyon szeretem, hogy a tanáraink bizonyos tekintetben hagyják, hogy a saját utunkat járjuk. Lehetőségünk van a személyes hangunk megtalálására az alkotás során és a feladatok segítségével, amelyeket időről időre kapunk a képzés alatt. Természetesen ha látják, hogy elakadtunk, akkor rögtön segítenek, illetve rámutatnak olyan pontokra, ahol még lehetne csiszolni az összképen. A szakmai gyakorlatokat nagyon szeretem, mert rengeteg dogot tanulok ilyenkor.”

-árulta el Lúcia a tapasztalatai alapján

Mindemellett nagyon szimpatikus volt számomra, hogy a fiatal tehetség már összetetten gondolkozik leendő márkája kommunikációjáról és social média jelenlétéről. Ez pedig azt hiszem egy nagyon fontos felismerés lehet minden frissen diplomázó iparművésznek, hiszen lehet bárki bármennyire tehetséges, ha a tudását, művészetének értékeit nem tudja következetesen közvetíteni.

A hazai divatélet követőinek bizonyára feltűnt, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem tervezőinek munkái egyre több helyen bukkannak fel, így például számos színvonalas esemény biztosít platformot számukra bemutatkozás vagy pályázati felhívás címén. A Marie Claire Fashion Days az egyik legfontosabb állomása mindennek, azonban az elkövetkezendő félévek további lehetőségeket rejtenek magukban. Hamarosan remélhetőleg a Tesla-ban, valamint a Francia Intézetben szintén izgalmas programokkal debütálnak a következő designer-generáció legígéretesebb tagjai.


Meanwhile I asked Lúcia about her plans after graduating from BA and whether she has any elements or trademarks that she already likes to include in all of her creations?

I really like that in a certain way, our teachers let us make our own path. We have the possibility to find our personal tone during creating and by the tasks we get during the program from time to time. Of course, if they realize that we got stuck somewhere, they immediately help or show us some points where we could further better the overall impression. I really like internships because I learn a lot from them.”

-Lúcia explained her experiences

I also found it very impressive that the young talent is already thinking in complex ways about her future brand’s communication and social media presence. I think this could be an important realization for every freshly graduated applied artist because there is no use in being talented if one can’t convey their artistic values consistently.

Those who follow the Hungarian fashion scene must have noticed that the artworks by the Budapest Metropolitan University’s students appear in more and more places, for example multiple high-end events provide platforms for their introduction or organize competition proposals. One of the most important of such venues is Marie Claire Fashion Days, however the next semesters will provide more even more opportunities. Hopefully, the most promising members of the next designer-generation will be debuting soon at Tesla and the French Institute.

img_2386

img_2366

img_2380

img_2210

Az egyre izgalmasabb műhelylátogatásom utolsó körében Juhász Nórával beszélgettem, miközben tanítványaival éppen a féléves vizsgamunka részletein dolgozott. Nóra feladata elsősorban a művészeti, az alkotói szemszög képviselése, illetve a tervezési szakaszok végigkísérése az ötlet születésétől a kivitelezésig; valamint az öltözék-, divat szakkal szorosan összekapcsolódott specifikusabb terület koordinálása (így például a kötött anyag formatervezés). Ez pedig egy olyan terület, amely nem feltétlenül jelenik meg más hasonló oktatással foglalkozó intézményben. A Nórából sugárzó pozitív szemlélet, valamint lelkesedés láthatóan nagy hatással van a hallgatókra, így én is örömmel hallgattam gondolatait a képzés sajátosságairól.

„Az iskola egyetemi szinten működik, ennek megfelelően az oktatás struktúrája, BA illetve MA szinten a stabil alapoktól a szakterületek legmagasabb szinten való elsajátításának ad teret. Az iskola a művészeti oktatás hagyományos értékeit szem előtt tartva, nagy hangsúlyt fektet a világban történő aktuális rezgések felismerésére és integrálására az oktatásban. Ennek megfelelően képes változtatni, megújulni a világra nyitott szellemiséget tükrözni. Elismert és a szakmájukban sikeres tanárok tanítanak, illetve a folyamatos technológiai fejlesztésekkel, a szakterületekre bontott oktatói termek folyamatos modernizálásával, géppark növelésével szintén többet ad, mint a hasonló oktatással foglalkozó intézmények.”


For the last round of my progressively more and more exciting workshop visit I got in a conversation with Nóra Juhász, who was working on the semester’s exam piece with her students. Nóra’s task is mainly to represent the artistic, creating point of view and to closely monitor the designing sessions from the birth of an idea to implementation; and to coordinate the more specific areas in connection with the clothes- and fashion program (for example knitwear design). This is such an area that is not necessarily being present at any other education institutions. The cheerful attitude Nóra conveys and her enthusiasm clearly has a great effect on students, so I also listened to her thoughts on the specialties of this training with joy.

The school functions at a university level, so it has the structure as well, we provide education from stable basics at BA and continue to the highest professional knowledge at our MA program. Placing artistic education in the forefront, the school puts a great emphasis on recognizing the current vibrations of the world and integrating it in our education. Thanks to this, it is able to change, be renewed and reflect an open spirituality towards the world.  We have renowned teachers who are successful in their careers, moreover by developing technologically, and extending the machinery park separated by specializations, this school provides more than similar institutions.”

img_2430

img_2403

img_2433

img_2432

img_2422

Nóra továbbá azt is hozzátette, hogy a kihívásokra reagálni képes tanulóknak a minőségi oktatás, a technológiai fejlődés, az internet adta lehetőségek jó alapot adnak ahhoz, hogy bárhol a világban érvényesülni tudjanak. Többek között ez a felfogás is közrejátszott abban, hogy az iskola nevét idén Metropolitan-re változtatta.

„Jellemző az itt tanuló hallgatókra, hogy már a kezdeti időszakban kutatják, felismerik, és keresik a kapcsolatot azokkal a cégekkel, emberekkel, akikkel és amilyen irányban a jövőjüket képzelik. Az iskola ebben is tud segítséget nyújtani. Például a gyakorlati időszak során lehetősége van a hallgatóknak a piacon jelenlévő cégeknél, tervezőknél élesben tapasztalatokat szerezni. Van példa arra, hogy a hallgató a diploma megszerzésével a gyakorlati helyén vállalt főállást és azóta is ott építi a karrierjét. Egy másik ide tartozó és fontos dolog – a hallgatókat bátorítjuk arra, hogy az itt megszerzett tudásukkal, tapasztalataikat és a magukban lévő tehetséggel és akarattal felvértezve félig piaci körülmények között is megmérettessék magukat. Természetesen nem magukra hagyatva, a művésztanárokkal, szaktanárokkal folyamatosan konzultálva. A félig piaci környezetet úgy értem, hogy számos nemzetközi cég állami, vagy médiumok által szervezett pályázatokon, bemutatókon, versenyeken indulnak a hallgatóink. A példák azt mutatják, hogy nem eredménytelenül.

Mint azt korábban említettem, a legtöbb induló márka sok esetben a nem megfelelő kommunikáción és üzleti hozzáálláson csúszhat el. Épp ezért az oktatót arról is kérdeztem, hogyan készítik fel a hallgatókat az értékesítésre és a self-marketingre a kreatív folyamatok és iparművészeti eljárások mellett?

„Az egyetemen a művészeti szakok mellett üzleti-, gazdasági-, és kommunikáció-képzések is vannak. A vállalkozási ismeretek nem pusztán ezeken a területeken nagyon fontosak, ugyanolyan fontos fejleszteni a vállalkozói gondolkodásmódot és készségeket a kreatív területeken is. A bürokratikus útvesztők csapdái a pénzügyi vállalkozásfejlesztési ismeretek hiánya idő előtt gáncsolhat el egy alapjában véve sikerre ítélt vállalkozást. Ezen alapok elsajátítását nem elég az egyetemi évek után elkezdeni, pont ezért létfontosságú az oktatása. A négyszemközti konzultációk lehetőséget adnak arra, hogy a hallgató az elképzeléseit a formai terveken és modellezésen túl képes legyen a saját szavaival is érthető módon megosztani.  A folyamatos konzultációk segítik őket abban, hogy a kivitelezett tárgyakat minél jobban kommunikálva prezentálják.”


Nóra also added that the high quality education, the technological advancement and the possibilities provided by the internet give a solid basis for those students who are able to defeat challenges for being able to prevail anywhere in the world. Amongst others, this way of thinking also played a role in the decision to change the school’s name to Metropolitan this year.

It is a common trait of our students that they research, recognize and look for connections from the very beginning with such companies and persons  with whom and in which direction they envision their future. The school can also help with that. For example during the internships students have the possibility to gain real experiences at companies and designers currently working in the market. We have examples of students completing their internships who started building their careers by taking up a full-time job and working at the same place after graduation.  Another important addition: we encourage our students to challenge their already acquired knowledge and experience as well as their own talent and willfullness amongst half-market conditions. Of course, not by being left alone but being accompanied by ongoing consultations with artist teachers and professional tutors. And I mean the half-market conditions as competitions, presentations and contests organized by many international companies, the Government or different medias. Our examples prove that they are doing so with great achievements.

As I already mentioned, a lot of start-ups may fail due to improper communication and attitude towards business. So I also asked Nóra how they prepare students for sales and self-marketing in addition to the creative processes and applied arts methods?

Aside from having artistic programs, the university also has business, economic and communication trainings. Business knowledge is not only important in those areas, it is also necessary to improve business thinking and aptitude in the creative areas. Traps of the bureacratic labyrinth and the lack of business knowledge may derail a start-up even if it was bound to be a successful business. It is not enough to start learning these basics after university years, this is why it is essential to teach them. One-on-one consultations provide an opportunity for students to be able to share ideas beyond formal plans and modelling in their own words. Ongoing consultations help them to present finished articles with the best communication they can.”

img_2436

img_2417

img_2395

img_2393

img_2392

A tervezői képzések látványos elterjedése nem új keletű téma (manapság pedig relevánsabb, mint valaha). Így mondhatni a verseny is egyre nagyobb a végzett diákok között, akik sorra vágnak bele saját márkájukba. A kérdés adott: vajon hogyan tűnhet ki egy friss diplomás tervező?

„A kérdés, hogy tervezőként milyen utat választ, hogyan definiálja ezeket a fogalmakat:  siker, kitűnni vágyás, ismertség… stb. Folyamatos önellentmondásba ütközünk, ha csupán a tömeg diktálta recepteket használva próbálnánk a tömegből kitűnni…. A ‘receptek’ keresése helyett én elsődlegesen az önismeretre, az őszinteségre, önazonosságra való törekvést javasolnám. A szűk környezetünket és a tágabb értelemben vett világ megismerését tartom fontosnak! Nem elhanyagolható, hogy aki kulturális piacon ki akar tűnni, sajátítsa el a közlésre való képességet. Próbáljon közölni valami érdemit! Ha ezen hozott vagy elsajátított képességek társulnak a kitartó munkával és egy kis szerencsével, illetve az általad említett (mai világban) professzionális sales és marketing eszközök használatával, akkor kitűnhet egy alkotó művész, egy tervező.”

A Budapesti Metropolitan Egyetemen töltött napomon rengeteg izgalmas designer tanonccal és szakmailag elismert hozzáértővel volt alkalmam beszélgetni. A teljes képet – melyet ez idő alatt kaptam a légkörről és a  divat műhelyben megbúvó hozzáállásról – egy szóval tökéletesen lehet jellemezni. Ez pedig az összhang. Jó volt hallgatni az optimista és erőtől fűtött gondolatokat, szemlélni a diákok tervekkel és ötletekkel teli csillogó tekintetét, valamint a tanárok büszkeséggel és örömmel tarkított arcát.


The apparent spread of designer trainings is not a new topic (and today it is more relevant than ever). Now, we can say that the competition amongst fresh graduates is more fierce than ever. The question is a given: how can a newly graduated designer stand out?

The question is, how one chooses a path as a designer, how they define the following concepts: success, standing out, being renowned, … etc. We would continuously arrive to self-contradiction if we only tried to follow the recipe of crowd for standing out… Instead of looking for “recipes”, I would recommend self-knowledge, honesty and keeping to our identity first. I find it important to get to know our immediate environment and broadly, the whole world!  It is also noteworthy to acquire the ability of communication for those who want to stand out on the cultural market as well. Try to communicate something of value! If these given or learnt abilities pair up with persistent working, a bit of luck, and the professional sales and marketing instruments (nowadays) that you already mentioned, then even an artist or designer can stand out.”

I’ve had the opportunity to talk to many exciting future designers and professionally renowned experts during my day at the Budapest Metropolitan University. I could characterize the full picture that I’ve experienced during this time about its athmosphere and the workshop’s attitude towards fashion perfectly in one word. It is harmony. It was pleasant to hear optimistic and rich-in-force thoughts, to watch the students’ eyes full of plans and ideas and the faces of teachers gleaming with pride and joy.

img_2408

img_2410

img_2412

img_2294

img_2273

img_2265

img_2244

img_2234

img_2207

img_2208

Fotók/Photos: Zsófia Jámbor

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s